Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2007/03/19

نمایشگاه اتومبیل ژنو

با درود

تصاویر این نمایشگاه بهترین شرح هستند، امسال بیشتر روی موتورهای دوسوختی تبلیغ میشد. هر غرفه به بخش‌های اتومبیل‌های جدید، ماشین‌های مسابقه‌ای F1 و اتومبیل‌های طرح زیبا (concept car) تقسیم شده بودند. شرکت‌های ژاپنی بسیار زیبا و پیشرفته بخصوص در صنعت دوسوختی بودند که پس از آنها اتومبیل‌های آلمانی بودند. تماشا کنید و لذت ببرید.
نمایشگاه اتومبیل ژنو

سفرنامه ژنو بخش نخست، دوم، سوم

بهرام

No comments:

Post a Comment