Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2007/07/18

فایرفاکس ۲.۰.۰.۵ منتشر شد

با درود

این نسخه در جریان تغییرات امنیتی در فایرفاکس 2 برنامه ریزی شده است و برای تمام کاربران نسخه 2 پیشنهاد میشود. جهت دریافت به این نشانی مراجعه کنید.

این نسخه به صورت خودکار نیز تا دو روز آینده از طرف فایرفاکس دریافت و نصب خواهد شد.

فهرست تمام یادداشت‌های انتشار شده در این نسخه.

به کاربران نسخه ۱.۵ دریافت و نصب آخرین نسخه فایرفاکس پیشنهاد میشود.

بهرامNo comments:

Post a Comment