Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2008/02/25

نصب آزمایشگاه کُلومبوس در ایستگاه فضایی ISS


این تصویر آقای هانس شلِگِل (Hans Schlegel) آلمانی از سازمان فضایی اروپاست. این دومین بار است که هانس به فضا می‌رود و این بار با فضاپیمای آتلانتیس با شماره STS-122 برای نصب آزمایشگاه اروپایی کُلومبوس رهسپار ایستگاه فضایی بین‌المللی شده‌است. برای نصب این آزمایشگاه یک راهپیمایی 6 ساعت و 45 دقیقه در فضا بهمراه همکارش رِکس والهایم (Rex Walheim) لازم بود.فضاپیمای آتلانتیس پنجشنبه 18 بهمن برابر با 7 فوریه از پایگاه فضایی کِنِدی به فضا فرستاده شده بود و از ماموریت خود با موفقیت در 20 فوریه به زمین نشست.

ایستگاه فضایی و زمین

منبع: Nasa


No comments:

Post a Comment