Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2008/07/21

oyax bookmarklet

سایت oyax برای جمع‌آوری و به اشتراک گذاشتن لینک‌های مورد علاقه هست. برای ارسال یک صفحه به صورت مستقیم می‌تونید از این Bookmarklet استفاده کنید.برای استفاده لینک بالا را برروی نوار نشانه‌گذاری‌های خود بکشید و از این به بعد هر صفحه‌ای به نظرتان جالب بود کافی‌است برروی آن کلیک کنید.

این جور لینک‌ها که برای ارسال مستقیم یک صفحه استفاده می‌شوند را Bookmarklet می‌نامند.

No comments:

Post a Comment